Zone eksplozije metana

Radoholizam je djelotvorna psiholo¹ka ovisnost. Pokazalo se da je to stalna potreba za ispunjavanjem na¹ih du¾nosti, u sluèaju kada su obitelj, prijatelji, odmor i san izostavljeni. Naravno, knjiga je piæe na teme o tome kako je sve ljudsko. Zbog toga je radoholizam jedinstvena ovisnost koja nije povezana s neugodno¹æu. Prepoznajete li ih kod kuæe?

Radoholizam je velika potreba za kontinuiranim radom. Bolesni svaki trenutak tretiraju kao izgubljeno vrijeme. Zatim dolazi do nelagode i lo¹eg raspolo¾enja. Oni èesto ostaju u vlastitim uredima nakon radnog vremena i èine sve dane i praznike. Zanemaruju svoju obitelj, partnere i nemaju nikakvih ometanja i ne provode svoje slabosti i interese. Vrlo èesto ga prate kroniène glavobolje, muènina, umor i problemi s sakupljanjem i spavanjem.

https://psoriasis-cream.eu/hr/

Kako bi se olak¹alo lijeèenje, vrijedi pronaæi razloge za ovu temu. Obièno ovise o tipiènim perfekcionistima. Imaju ogromne ambicije i ovise o svemu da to rade savr¹eno, vrlo dobro, bez ikakvih nedostataka. Mnogi ljudi takoðer imaju da se radoholizam mo¾e stvoriti s osjeæajem vlastite vrijednosti. Ovisnici èesto mogu stvoriti materijalne probleme u prièama i ovise o tome kako najbolje iskoristiti svoju karijeru kako bi poveæali svoj prihod.

Radoholizam, kao i sva psiholo¹ka ovisnost, ima svoje negativne uèinke. Paradoks je sam po sebi pad uèinkovitosti i produktivnosti. Radoholièari su preoptereæeni stalnim obavljanjem du¾nosti, jer ne shvaæaju situaciju iz sada¹njosti, da samo gube puno vremena, na primjer, spominju ulogu i razmi¹ljanje o svakom zadatku. Najgora nuspojava je izgubiti kontrolu nad vlastitim ¾ivotom, pa ovisnici moraju nu¾no iæi na pravu psihoterapiju.