Zakon o profesiji sudskog tumaea

Obièno, kori¹tenjem pojma tumaèenja, patimo od simultanog prevoðenja, tj. Stvorenog u profesionalnoj zvuèno izoliranoj kabini, ili konsekutivnog prijevoda, ¹to je prijevod teksta osobe koja je uz tumaèa. Mnoge su ¾ene, meðutim, svjesne da postoje i druge vrlo zanimljive vrste prijevoda. U to vrijeme oni su, izmeðu ostalog, tzv. ©apat, veza ili vidik. Koje su vrste prijevoda koje sam uveo? ©aputano prevoðenje, tj. ¹apat je tipièan tip prijevoda, koji raèuna na ¹aputanje kazne klijentu nakon dono¹enja rijeèi koje je predlo¾io govornik. To je posljednja znaèajna vrsta prijevoda, koju vrlo brzo mo¾e naru¹iti neka vrsta dodatnih zvukova, zbog èega vjerojatno postoji da bi se koristila samo u malim skupinama ljudi. Obièno se instalira na mjestu gdje samo jedna osoba na sastanku ne zna jezik koji slu¾i govorniku. Ova vrsta obuke postoji i vrlo je podcijenjena od strane prevoditelja, jer ona ne samo da ¾eli fokus i podjelu pa¾nje bez presedana. Jer tumaè, ¹aputav¹i rijeè po rijeè klijentu, sam se mo¾e utopiti.Veza je ozbiljna vrsta konsekutivnog prijevoda, koja se temelji na uvje¾bavanju izjava nakon reèenice. To je sluèaj kada se prezentira, ne postoji moguænost da se pripreme bilje¹ke iz komentara govornika, ili kada je toèan prijevod rijeèi vrlo va¾an. Obièno se bavi ovim modelom prijevoda u sezoni prijevoda dijelova strojne zgrade. Veza postoji i kao dru¹tveni prijevod. Prijevod vidik je kombinacija prijevoda i prijevoda. On raèuna na prevoðenje teksta koji je stavljen na govor, ali mu je te¹ko ¹to prije ne primi tekst, zato mora pogledati cijelu reèenicu odjednom i, ako jest, pa¾ljivo prevesti. Ovaj model prevoðenja obièno se stavlja na sudove, stoga ne èudi da su oni dio ispita pod prisegom.