Uzemljenje elektriene instalacije u bloku

Zadatak elektrostatièkog uzemljenja je minimizirati rizik od eksplozije zapaljivih tvari uslijed elektrostatske iskre. Najèe¹æe se njime bave u velièini transporta i prerade zapaljivih plinova, pra¹aka i tekuæina.

Elektrostatièko uzemljenje mo¾e stvoriti drugaèiji oblik. Najlak¹i i najslo¾eniji modeli dolaze iz spojnice za uzemljenje i iz kabela. Napredniji i tehnolo¹ki napredniji opremljeni su stilom za¹tite sustava uzemljenja, zahvaljujuæi kojem je moguæe isporuèiti ili transportirati proizvod kada je uzemljenje jasno povezano.

Elektrostatièka uzemljenja su obièno korisna u procesu utovara ili istovara ¾eljeznièkih cisterni, cestovnih spremnika, baèava, tzv. big-bags ili elementi procesnih instalacija.

U sluèaju punjenja ili pra¾njenja spremnika s razlièitim sadr¾ajima (npr. Spremnici s pra¹kom, granulama, tekuæinama mogu se stvoriti opasni elektrostatièki naboj. Izvor njihovog polo¾aja mo¾e biti mije¹anje, pumpanje ili prskanje zapaljivih tvari. Elektrièni naboj stvaraju se kontaktom ili pojedinaènim èesticama. Kolièina elektriènog naboja ovisit æe o elektrostatièkim svojstvima povr¹ina koje dolaze u kontakt jedna s drugom. Kao rezultat prirodne i brze veze sa zemljom ili nenabijenom metom, mo¾e se stvoriti kratki puls koji æe biti poznat u obliku iskre.Nedostatak iskrenja mo¾e zapaliti mje¹avinu plina i zraka, ¹to znaèi eksploziju ili opasnu eksploziju. Elektrostatièko uzemljenje eliminira opasnost od eksplozije zbog kontroliranog ispu¹tanja elektrostatièkih naboja.