Udi emo zrak ili kisik

Zrak ima va¾an èimbenik za postojanje svakog ljudskog biæa. Kada di¹ete u pluæa, apsorbiraju se ne samo tvari koje pogoduju razvoju, nego i one koje imaju negativan utjecaj na zdravlje. Tip nema unutarnji filtar, koji u stopostotnom omjeru dopu¹ta filtriranje neèistoæa koje se emitiraju u zraku, stupanj njegovog organizma ovisi o okolini u kojoj ¾ivi.

Veæi stupanj zagaðenja osjeæa se u gradovima, ¹to je uzrokovano, izmeðu ostalog, va¾nijom kolièinom automobila na udaljenosti i brojem industrijskih tvornica, a selo je èe¹æe povezano s dobrim zrakom, ¹to znaèi manje automobila i visokom vegetacijom. ©ume i jorgovani nazivaju se pravim proèistaèima zraka koji spreèavaju propadanje prirodnog okoli¹a. Ljudska djelatnost koja se kontinuirano razvija ¾eli koristiti sve naprednija rje¹enja u podruèju za¹tite zdravlja i prostora. Primjer takvih aktivnosti su tvornice koje se bave cjelokupnom industrijom, a ponekad zapo¹ljavaju stotine ljudi. Problem koji se veæ primjeæuje u veæim trgovinama kori¹tenjem rada je pra¹njavost zraka koja se javlja tijekom proizvodnje proizvoda. Promjene kontaminanata u pozadini negativno utjeèu na ljudsko zdravlje i ometaju pravilno obavljanje du¾nosti. Napitak od napora da se zaustavi ovaj problem je organizacija projektiranja sustava za ekstrakciju pra¹ine u radnim stanovima u kojima postoji znaèajna kolièina nepotrebne pra¹ine. Takva je komplikacija, izmeðu ostalog, u stolarstvu, gdje pra¹ina i drvna piljevina negativno utjeèu ne samo na ljude, nego i na jela, smanjujuæi njihov funkcionalni status. Èipovi ne samo da ugro¾avaju zdravlje i produktivnost zaposlenika, veæ i sigurnost postrojenja. Oni su zapaljiva èinjenica i ako se pojave iskre, mogu se zapaliti. Dobro osmi¹ljen sustav za skupljanje pra¹ine je tada za¹tita poslodavca koji, iako nije nu¾no zabrinut zbog tehnièkog stanja postrojenja, kao i zbog velikog broja bolovanja meðu zaposlenicima.