Standard zone opasnosti od eksplozije

ATEX - tada postoji naèelo Europske unije. Definira bitne zahtjeve koje moraju ispunjavati sve robe, dane za provedbu u prostorima kojima prijeti eksplozija. Specifièni zahtjevi postavljeni su u smislu najnovije direktive. I zahtjevi koji nisu regulirani ni direktivom ni standardima mogu biti meta internih propisa koji poèinju u drugim dr¾avama èlanicama.

postupakPropisi takoðer ne mogu uopæe biti u neskladu s naèelom, niti im je dopu¹teno pogor¹ati njegove zahtjeve. Zato ¹to nas ATEX Direktiva 94/9 / EC obvezuje na CE oznaku. Da i svaki "ATEX" proizvod, koji je oznaèen simbolom Ex, proizvoðaè je morao na poèetku oznaèiti oznakom CE. I proæi postupak ili je usporediv s postojeæim udjelom "treæe strane", ako je proizvoðaè upotrijebio modul koji nije modul A.

Unifikacija propisaBuduæi da su nedosljedni propisi koji se odnose na sigurnost u dotiènim podruèjima EU-a imali velike pote¹koæe u bliskom protoku robe izmeðu zemalja èlanica, odluèeno je da se te odredbe usklade. U sluèaju ureðaja koji se koriste za karijeru u prostorima kojima prijeti eksplozija 23. o¾ujka 1994., Europski parlament i Vijeæe Europske unije najavili su Direktivu 94/9 / EC ATEX, koja je izdana 1. srpnja 2003. godine. Uvedena je i Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 - ¹to se takoðer naziva ATEX KORISNICIMA. Rijeè je o minimalnim zahtjevima za za¹titu na radu, u podruèjima na kojima mo¾emo zauzeti eksplozivnu atmosferu.Prva direktiva postojala je veæ 2003. godine. Druga direktiva usvojena je od strane Ministarstva gospodarstva, stvaranja i socijalne politike 29. svibnja 2003. godine, a poèela je s radom 25. srpnja 2003. godine. 31. listopada 2010. donesena je jo¹ jedna izmijenjena Uredba ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. o minimalnim sigurnosnim i sigurnosnim zahtjevima. profesionalna higijena, povezana s moguæno¹æu ispunjavanja eksplozivne atmosfere u radnom okru¾enju, koja je zamijenila propis iz 2003. godine.