Rezae mkr 02m

Nijedan rezaè ne mo¾e biti koristan ako nije opremljen uèinkovitim no¾evima. Na kraju je namijenjen za rezanje i bez no¾eva - èak ni! Stoga se morate pobrinuti za njihovo savr¹eno o¹trenje i najbolje je imati nekoliko razlièitih no¾eva pri ruci.

Mo¾ete pronaæi mnoge druge trgovine koje nude podsklopove, rezervne dijelove i no¾eve za rezaèe razlièitog oblika kao i pojedinaène ureðaje. Prije no ¹to se odluèimo za kupnju no¾eva, vrijedi pogledati na nekoliko mjesta, obraæajuæi posebnu pozornost na situaciju, stupanj tvrdoæe i sredi¹te iz kojeg su izraðene o¹trice. Obièno su izraðene od nehrðajuæeg èelika, ali su meðusobno podijeljene. Takoðer mo¾ete pronaæi kromirane, krom-nikl lopatice, te dodatno s teflonskim premazom, koji su izdr¾ljiviji, jaèi i iznimno izdr¾ljivi za abraziju. Najva¾nija stvar je, meðutim, da se no¾evi trebaju odobriti, dopu¹tajuæi im da se odnose na hranu.

Jo¹ jedna stvar je odabrati pravi no¾eve za svoj model rezaèa. Svi ureðaji su njihove dimenzije, dakle duljina ili promjer no¾eva i stil prièvr¹æivaèa su razlièiti. Mnoge trgovine nude jeftinije alternative originalnim no¾evima, stoga budite sigurni da znate ime proizvoðaèa i naziv modela tako da prodavatelj mo¾e odabrati pravi no¾ za nas.

A ¹to ako se o¹trica otupi? Mo¾ete mu produ¾iti ¾ivot, preporuèujuæi ih da budu izo¹trene u profesionalnim rukama. No¾eve mo¾ete staviti na ovaj naèin èak i nekoliko puta, a onda morate kupiti nove.U svakodnevnoj uporabi to se èesto ne radi zbog malog tro¹enja o¹trica. Iako u ugostiteljskim objektima, poduzeæima i ugostiteljima, zamjenu ili o¹trenje no¾eva treba provoditi redovito.

Zanimljiva opcija je kupiti dobro za bliski alat u veæoj dozi. Mnoge tvrtke nude popuste i popuste na o¹trenje. To je jedina prilika za poduzetnike i vlasnike trgovina. To vam omoguæuje da spremite i dobijete vrijeme zajedno. Umjesto da kupujete no¾eve bilo gdje, a zatim tra¾ite mjesta za o¹trenje, vrijedi se poslu¾iti pomoæi same tvrtke.

Izbor no¾eva vjerojatno æe biti te¾ak na poèetku, u mnogim tvrtkama koje promoviraju svoje proizvode. Meðutim, nakon dulje upotrebe rezaèa, neki postoje u obliku da bi se prosudilo je li kupnja bila prikladna za nas ili ne. Prije ili kasnije stiæi æemo do posebne trgovine, a istra¾ivanje æe biti previ¹e za nas.