Razmjena papira na fiskalnom novitus frigo

Potvrda iz novitus lupo blagajne vrlo je va¾an materijal i za menad¾ere i za mu¹karce. To su savr¹ena obveza izdavanja takvih potvrda o prodaji, a ti primatelji trebaju izvaditi potvrdu na neko vrijeme.

Na¾alost, veæina nas ne obraæa vi¹e pozornosti na raèune, koji su u mnogim uspjesima imali tragiène posljedice. Koliko dugo trebamo uzimati takve otiske iz blagajne iu kojim situacijama nam mogu biti korisne?

U sluèaju poduzetnika, situacija je relativno jednostavna. Trebaju ostaviti kopije potvrda na 5 godina - u sluèaju inspekcije od Porezne uprave. Za¹to, ali takav dokument kupcu?Ovaj mali komad papira u mnogim primjerima koji koriste puno znaèenja. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. To prije svega govori o onim stvarima u kojima ¾elimo ogla¹avati kupljenu robu ili je dati i uzeti na¹ novac. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. Koje datume trebamo zapamtiti kada raèun treba raditi na stvaranju pritu¾be? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme vezane uz njih do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon slu¾i 24 mjeseca kako bismo prona¹li odluku o podno¹enju pritu¾be. Naravno, u trenutku kada neæemo primiti raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæi broj reklamiranih proizvoda, to je te¾i gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Prisjetimo se raèuna koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Ne zaboravimo takoðer staviti takve dokumente u dobru mjeru. Mo¾emo pripremiti omotnice u koje æemo pohranjivati raèune u kronolo¹kom vremenu, za tu smjeru mo¾emo koristiti posebnu kutiju. Va¾no je da dokument koji potvrðuje izvr¹ene transakcije nosimo dok god bude osnova za podno¹enje pritu¾be.