Protuprovalna vrata

Pra¹ina i druge èestice koje se kreæu u zraku mogu biti vrlo te¹ko za na¹e zdravlje. Istina je da je tijelo radnika dobro opremljeno barijerama koje spreèavaju prodiranje previ¹e zagaðivaèa u pluæa, tj. Sustave za filtriranje zraka, prije nego ¹to zauzme prostor u Poljskoj.

Na¾alost, ovi proizvodi za osiguranje, iako djelotvorni, ponekad pokazuju nedovoljno - osobito za mnogo niskih dijelova pra¹ine koji lako prolaze kroz zraèni filtar u nosnoj ¹upljini, ulaze u pluæa i izazivaju pusto¹, uzrokujuæi trenutnu alergijsku reakciju, ili se zadr¾avajuæi kao rezultat uzrokujuæi razvoj opasnih, èesto jakih i neizljeèivih bolesti pluæa.Spremnik za otpra¹ivanje je sna¾an izlaz u industriju. Gdje god se rodi roba, proizvodnja zagaðivaèa u zrak èini se da je èista - iako se to nikada ne naziva idealnim za èovjeka. Iz serije, gdje strojevi i peæi ispaljuju ogromne kolièine oneèi¹æenja, postoje i ljudi koji su odgovorni za njihove aktivnosti, i lako prisiljeni udisati isparenja tih strojeva. Sreæom, izumljene su kazete za otpra¹ivanje, èesto namijenjene filtriranju u mehanièki oblik neèistoæa koje su naèinjene od metalur¹kih peæi ili razlièitih tipova komunalnih strojeva.U ulozi oneèi¹æenja zraka u èelièana i tvornicama bilo bi prikladno zatvoriti razlog njihovog nastanka. Meðutim, iako èovjek mo¾e izmisliti èuda na svakom polju, neki tehnièki i proizvodni procesi su nezamjenjivi, pa èak i ako ih treba zamijeniti, oni nisu toliko profitabilni. U sluèaju industrije, uèinkovitost stroja je tvar, zbog èega nije uvijek moguæe zamijeniti stroj, ali je neekolo¹ki, ali je prirodan, ali manje uèinkovit. Mnogo isplativije rje¹enje koje omoguæuje pro-ekolo¹ke akcije u tvornici ili topionici je redovito instaliranje sustava za filtriranje s zrakom iz èestica koje nastaju u procesu rada ili izgaranja. Spremnici za pra¹inu trenutno su vrlo popularna i dobrovoljno kori¹tena rje¹enja, posebno u industrijskim uredima koji rade na plastici, dok su u metalurgiji, ¹to takoðer stvara mnogo zagaðenja. I neèistoæe u bilo kojoj ko¾i nisu prikladne za ljudsko tijelo koje tamo djeluje.