Programi raeunalne ekonomije

Softver Enova izradila je grupa struènjaka. Najbolji dizajneri, programeri i testeri neumorno su godinama radili kako bi materijal doveli do savr¹enstva. Njihovo savr¹enstvo je duga godina bliskog dogovora s mu¹karcima koji mogu podijeliti do dvadeset i èetiri sata podr¹ke sedam dana u tjednu. Svaki se kupac koristi sam. Va¹a uska suradnja omoguæila nam je razvoj softvera kako bi postao atraktivniji i jo¹ praktièniji, da ne bi bio jednak IT tr¾i¹tu.

Softver Enova Kadry i P³ace je softver koji uèinkovito podr¾ava upravljanje dobrim kapitalom u bilo kojoj tvrtki. On se nosi s uredima koji zapo¹ljavaju nekoliko do nekoliko tisuæa zaposlenih. Ovaj program mapira slo¾enu organizacijsku strukturu tvrtke s velikom vje¹tinom i uèinkovito¹æu. Softver zadovoljava sve zahtjeve poljskog zakonodavstva. I kad je rijeè o podacima o osoblju, izraèunu doprinosa za socijalno osiguranje, poreza, plaæa i naknada za bolovanje. Softver je definiran za ¹irok raspon primatelja. Mogu se koristiti, inter alia, osobama odbora, raèunovodstvenim uredima, tvrtkama koje pru¾aju usluge u podruèju izraèuna rada ili kadrovskoj evidenciji, te zaposlenicima HR odjela i obraèunu plaæa.

Vrijedi povjerenja u tvrtku s dugogodi¹njim iskustvom. Odaberite softver Enova HR i platni spisak za razvoj zdravijeg upravljanja va¹om tvrtkom. Program daje prednosti u podruèju pobolj¹anja procesa upravljanja HR odjelima, uèinkovitosti sustava, minimiziranja rizika od pogre¹aka, automatizacije procesa, brzog i intuitivnog uvoda u cjelokupnu informaciju o zaposlenicima. Softver ¹tedi vrijeme rada HR odjela i poma¾e ovom odjelu u znoju svakodnevnog rada. Program jamèi potpunu suglasnost sa svim ugovorima i zakonskim uvjetima koji su prisutni u svim podruèjima na¹eg svijeta.

Odaberite softver i platni spisak Enova Kadry i predlo¾ite da se isplati. IT osoblje je svijetlo dvadeset èetiri godi¹nja doba, sedam dana u tjednu. Pomoæi æe instalirati, konfigurirati i otvoriti softver, pripremiti informacijski sustav tvrtke za poziciju s programskom stranicom.