Prodaja fiskalnih kasa

Prodaja blagajni i fiskalnih pisaèa s elektronskom kopijom postaje sve popularnija, ¹to utjeèe na potra¾nju za ovom vrstom upravljanja. Piæe iz osnovne blagajne je onda u kojem ga obrazac sprema, dajem vam fiskalne raèune. Toliko se pona¹a, jer je propisima postalo obvezno èuvati raèune pet godina. Iako se piæa s dobrim naèinom spremanja kopija razmjenjuju na tradicionalnom papirnatom valjku, inovativni alati sada omoguæuju elektronièke zapise. Je li vrijedno staviti iznos ili fiskalni pisaè s unosom na elektronski nosaè podataka?

Obveza èuvanja kopija fiskalnih raèuna i dostupnih metodaSvaki poduzetnik koji uvodi fiskalnu blagajnu du¾an je èuvati kopije fiskalnih raèuna u trajanju od pet godina, a ta se razina kreira od kraja godine u kojoj je pro¹ao rok plaæanja. Tijekom fiskalne kontrole mo¾e se provjeriti da li porezni obveznik ispravno odr¾ava sigurnosne kopije, jer prije isteka roka od pet godina revizor mo¾e zatra¾iti presliku potvrda na bilo koju stavku koju on navede. Prilikom kretanja s tim, iznimno je va¾no odabrati blagajnu. Trenutno, fiskalni ureðaji su jeftini, ¹to daje kopije financijskih raèuna u cijelosti na internetu ili preko papira.

Tradicionalni oblik snimanjaU uspjehu klasiènog oblika pisanja usmjeravaju se na roli papira. Temelji se na èinjenici da se na pojedinaènoj roli ispisuju izvornici priznanica, koje se kupcima daju nakon kupnje, a kopije tih tekstova se odabiru na novoj roli. Nakon spremanja role u ukupne iznose, treba ih izvaditi i prenijeti u arhivu tvrtke.

Elektronska kopijaU sluèaju modernih blagajni i fiskalnih pisaèa, imamo mehanizam sa samo jednim valjkom papira i elektronièku kopiju raèuna, zahvaljujuæi kojoj se kopije raèuna usmjeravaju u obliku internetskih podataka na memorijskoj karti. Kapacitet takvog ugovora je intenzivan i dovoljan je za cijelo razdoblje kori¹tenja blagajne.

Koristi koje proizlaze iz uporabe elektriènih blagajniBlagajne s elektronskom kopijom fiskalnih potvrda mnogo su vi¹e dostupne u stanu, jer nema potrebe za zamjenom role papira. Osim toga, ovi su alati mnogo lak¹i jer su opremljeni samo posebnim mehanizmom za ispis i jednim valjkom. To su vrlo mobilne blagajne, o èemu svjedoèi kaseta za mobilne telefone postnet.Pi¹uæi o posljednjem ¾anru ureðaja, problem pohranjivanja cijele mase role papira s kopijom raèuna nestaje. Osim toga, ne morate se bojati da æete ih izgubiti, jer oni neæe izblijediti ili se raspasti kada je to èesto uspjeh tradicionalnih rolni papira. Nema vi¹e stresa tijekom fiskalne kontrole kao posljedice nedostatka èitljivosti na danom kontroloru sigurnosne kopije ulaznica na roli papira. Ove vrste blagajne kupit æe se za pripremu bilo kojeg broja sigurnosnih kopija. Takoðer mo¾ete pronaæi va¾ne informacije i arhivirati ih na vlastitim nosaèima podataka, zahvaljujuæi kojima se sigurnosni status uvelike poveæava.