Priprema za vjeneanje filmove

Planiranje vjenèanjaZa sve zaposlenike, dan vjenèanja je nevjerojatno iskustvo. I ne ¾elim biti u braku s intelektom ili je poznat najveæi san. Sanjala sam ovaj trenutak iz djetinjstva. I to je i¹lo. Moj dugogodi¹nji zaruènik mi je predlo¾io. Poèeli smo pripreme za posljednji veliki dogaðaj. Soba, haljina, odijelo su savr¹eni radovi na koje smo mislili. Nisu oèekivali veliku svadbu, pa se soba relativno brzo mo¾e pronaæi. Ako tra¾im ¾enu za haljinu, upravo sam je naruèio. Dugo sam znao ¹to ¾elim, nisam èak ni poku¹ao tra¾iti posao, samo sam oti¹ao na krojaèicu. ©to se tièe odijela, buduæi èovjek se nije ¾alio na bend. Htio bi odjenuti sada¹nje odijelo, jer je u njemu tvrdio da se mnogo osjeæa. Dodaci su takoðer pro¹li lavinom.

Izbor vjenèanih prstenaJo¹ uvijek postoji izbor vjenèanih prstena. Oboje volimo jednostavne, moderne stvari. U ugovoru s ovim vjenèanim prstenom i potrebno ga je dr¾ati na suvremenoj razini. Do¹li smo na ideju da postoji veza izmeðu bijelog i crvenog zlata. Malo smo pretra¾ili, ali smo ga prona¹li gotovo savr¹eno. Prije nego ¹to su se uvjerili da dobiju, u salonu su nam ponudili privremene bendove za vrijeme anga¾mana.

Privremeni vjenèani prsteni?To je navodno nova popularnost i sustav za stavljanje prstiju na drugi nakit. Malo sam se nasmijala, a onda sam shvatila da ako je to samo jo¹ jedan prsten za mene, to je va¾na novost za mog seljaka. Uostalom, koji klijent ¾eli imati lijek na prstima? Oni ne vole biti prstenovani. Prihvatili su ovaj pristup i dobro su pro¹li u dana¹njem vjenèanju. Moj drugi mu¾ bi letio i viknuo ovu vezu za sve ¹to mo¾ete. Posebno za naoèale. Da i naravno za pintu piva. Meðutim, moram priznati da ga je nosio s ponosom. I predlo¾io sam svim svojim prijateljima. Bilo je tu èudnih situacija. Neki su mislili da smo se veæ o¾enili i da ih o tome nismo informirali. Jedna se teta osjeæala posebno uvrijeðenom i na¾alost ju je uvjerila da to nisu normalni prstenovi. Rekla je da je svijet lud i da neæe biti luda. Ali obeæala je da æe doæi na prirodno vjenèanje. U leðima su od zlatara dobili odgovarajuæi vjenèani prsten. Bile su ugodne. Upravo ono ¹to smo naruèili. Sada nisu mogli èekati da ih slu¾beno smjeste.

sveèanostKao rezultat toga, do¹ao je ovaj divan dan. Vrijeme je bilo dobro, sunce je sjalo, ¹to je zasigurno uèinkovit glasnik buduænosti. Ne uzimam nikakva praznovjerja i jako mi se svidio. Crkva je bila lijepa, ukusno ureðena, ¹to je takoðer bilo posljedica patnje moje sestre. Stvarno su se suprotstavili izazovu. Obukli smo se za mase gostiju. Sveæenik nam je dao ohrabrenje. Najva¾nije su rijeèi bile: Da. Brzo su bili mu¹karac i ¾ena. Bile su iznimno po¾eljne. Sada je vrijeme za igru. Pred nama je bilo vjenèanje. Svi smo se preselili u iznajmljenu sobu, poslu¾ena je sveèana veèera. Prethodno naruèeni orkestar svirao je chop. Nije bilo svrhe za ples i zabavu. Svi su bili do zore. Bio je tako lijep dan.