Poznavanje fer jezika

Tumaèenje je prijevod koji olak¹ava komunikaciju izmeðu dva sugovornika koji ne komuniciraju na jedinom jeziku. Tumaèenje se provodi redovito, ¹to znaèi da uèenik nema vremena provjeravati rijeèi u rjeèniku ili razmi¹ljati o smislenosti izjave. Potrebno je pokazati veliku pa¾nju i reflekse, tako da je prijevod takoðer mudar i ne gubi osjeæaj koji sugovornik ¾eli prenijeti.

Konferencijska interpretacija je najveæa, usvojena tijekom javnih govora. Èesto su slu¾beni sastanci simultano prevoðeni na nekoliko jezika - ovisno o jeziku kojim govore govornici i slu¹atelji ili u kojim zemljama se odvija prijenos u¾ivo.

Tumaèenje u glavnom gradu istièe se za istovremenu obuku - koja se redovito izvodi, konsekutivno prevoðenje - s prijevodom se odgaða dok govornik ne zavr¹i izjavu i prezentira se uz pomoæ posebnog zapisa, ¹aputanog prijevoda - kada se govore sami za sebe \ t osoba koja sjedi pokraj nje. Tu su i sudski govori. Tijekom njih, tekst se danas izvodi u sudnici, ¹to znaèi da je status zakletog prevoditelja od pomoæi. Èesto prevoditelj poma¾e odabranoj osobi na putovanju u inozemstvo, gdje se obavljaju poslovni / pregovaraèki i praktièni sastanci.

Veæina prevoditelja u Udruzi postoji u udrugama koje ne samo da podi¾u ugled, veæ nude i materijale za obuku, ili navode ¹kole u kojima mo¾ete pobolj¹ati svoje kvalifikacije. Slu¾bene komisije, Ujedinjeni narodi, Sud pravde, Parlament i Europska komisija rado æe im pomoæi. Stoga je izvjesno da osobe koje uzrokuju prijevode jamèe visok stupanj prijevoda, a jo¹ vi¹e i toènost.