Potro nja mesa u poljskoj 2013

Meso se obièno koristi na kulinarskom mjestu i predstavlja definiciju oblika tkivnog konglomerata, iz kojeg je izlo¾eno mi¹iæno tkivo proizvedeno iz klanja ili divljaèi. Veæina ljudi na europskom kontinentu smatra tijelo kao jedan od bitnih elemenata hrane koja obogaæuje dnevnu prehranu proteinima, dok trgovci na veliko mesom plaæaju kupcima proizvode ¾ivotinjskog podrijetla. Meso kao element ljudske hrane veæ postoji od prapovijesti, kada bi konzumacija ¾ivotinjskih bjelanèevina pokazala uèinkovit naèin opskrbe tijela visokim dozama energije. Vjerojatno je prijelaz na odr¾avanje mesa bio u vrijeme glacijacije, kada je bilo te¹ko prigrliti biljnu hranu i jedenje mesa bilo je jedan od kljuènih elemenata pre¾ivljavanja.

Djelatnost trgovaca na veliko mesom ponekad se bojkotiraju drugim vegetarijanskim pokretima, koje ljudi smatraju konzumiranjem mesnih proizvoda kao neetièkim poslom, kao posljedicom ubijanja ¾ivih organizama. Pojava vegetarijanstva nastala je pretvaranjem mi¹ljenja o dobrim i zdravstvenim aspektima proizvodnje hrane na temelju klanja ¾ivotinja za klanje, posebno ¾ivotinja koje su pohranjene u industrijskim uvjetima uzgoja. Postojanje vegetarijanstva donekle ugro¾ava postojanje veletrgovaca mesom, jer tada postoji promocija bezmesne prehrane. Pa, vegetarijanstvo je odluèeno svjesnim i namjernim iskljuèenjem iz jednostavne prehrane od mesa, u sada¹njosti i ribe i morskih plodova.

Veganstvo ima najradikalniju frakciju vegetarijanstva, koja se sastoji u izbjegavanju svih proizvoda ¾ivotinjskog podrijetla, dakle ne samo mesa, nego i jaja, mlijeka i mlijeènih proizvoda. Tada postoji naèin povezanosti s dobrim religijskim obilje¾jima, jer se vegetarijanstvo razvilo u drugom tisuæljeæu prije Krista. na indijskom potkontinentu, gdje je bio strogo religiozan. Europski vegetarijanci pojavili su se tek u ¹estom stoljeæu prije Krista, a za pitagorejce se pretpostavljalo da su inicijatori prakticiranja bezmesne prehrane kao neetiènog. Unatoè mnogim dobrim i prijateljskim razlozima za vegetarijanstvo, jo¹ uvijek neki ljudi jedu meso iz istih razloga kao iu ledenoj fazi. Dok se ne dobiju pandani ¾ivotinjskih proteinskih proizvoda koji zadovoljavaju potro¹aèe, konzumacija mesa æe i dalje biti standard, a veletrgovci mesom æe dugo u¾ivati u velikom broju kupaca.