Oslobodite protok robe chomikuj

ATEX direktiva je uobièajeno ime direktive Europske unije koja je uskladila pravila o zahtjevima za proizvode usvojene za profit u blizini potencijalno eksplozivnih atmosfera. To znaèajno poma¾e kretanju robe izmeðu svih dr¾ava èlanica, jer je, kako znamo, slobodno kretanje robe neke od glavnih pretpostavki europske zajednice.

U Poljskoj je ostao ATEX opisano u Pravilniku ministra gospodarstva o minimalnim zahtjevima za opremu i za¹titne stilova za zemlju u potencijalno eksplozivnim podruèjima papire i izvedenice i ogla¹avanje (ATEX Direktive 94/9 / EC.U naèelu se detaljno navode potrebne razine sigurnosti i tehnologije potrebne za robu ovisno o mjestu gdje æe se prihvatiti. Treba reæi da, pored zahtjeva ATEX direktive, svi proizvodi i dalje moraju udovoljavati smjernicama razlièitih va¾nih zakona koji se odnose na dani asortiman i zauzimaju certifikate propisane zakonom.Glavno okru¾enje u kojem se ovo pravilo koristi jest mina, posebno podzemna, izlo¾ena podrijetlu metana i / ili ugljena pra¹ine. Ostale ugro¾ene zone ukljuèuju kemijskih postrojenja, elektrana, cementa, postrojenja za preradu drveta i umjetnih tijela. Klasifikacija prostora kao zone opasnosti od eksplozije odreðena je prisutno¹æu eksplozivnih koncentracija u zraku i uèestalosti njihova igranja. Proizvod koji ne prima potvrdu treba odmah povuæi iz sektora. To prvenstveno pridonosi sigurnosti operatera i smanjenju gubitaka povezanih s opasnim dogaðajima. Zahvaljujuæi prikladnom dizajnu svih konstrukcija i alata, mo¾ete minimizirati rizik od eksplozije na odreðenom radnom mjestu na gotovo ni¹ta.Certifikacijska tijela za materijale u Poljskoj su: UDT-CERT, ITG KOMAG, Sredi¹nji rudarski institut, Eksperimentalni mina "Barbara" Miko³ów i OBAC - Centar za ispitivanje certifikacije i certifikaciju Sp. z o.o. sa sjedi¹tem u Gliwicama.Uz Europsku uniju primjenjuju se norme IECEx certifikacije, èija su glavna pravila usklaðena s naèelom ATEX. U europskoj zajednici ne tra¾i se IECEx certifikacija.