Opasnosti koje ugro avaju djecu na internetu

Nalazimo se u trenutku kada nas na gotovo svakom stupnju èekaju razne opasnosti. Èesto me èini da osjeæam da je tlak plina prema¹io prihvatljivu vrijednost. To je dovelo do eksplozije kotla, ¹to je, sreæom, rezultiralo skupim popravcima. Danas sam svjestan da je u posljednjoj vje¾bi va¾na moguænost s gubitkom ¾ivota, meðutim, neki stanovnici iz posljednjeg broja ne shvaæaju.

Sreæom, u dana¹nje vrijeme postoji objekt poput zakrilaca ili sigurnosnih ventila. Tako postoji tip ventila koji se automatski pokreæe kada tlak plina ili para prelazi prihvatljive vrijednosti. Time se sprjeèavaju eksplozije konstrukcijskih elemenata kao ¹to su spremnici, cjevovodi i cjeline. Prvi put se koristio u suprotnoj polovici sedamnaestog stoljeæa u izuzetno zanimljivom ureðaju, koji je bio lonac na pritisak.Ako pogledamo najjednostavnije modele sigurnosnih ventila, vidimo da je stoga potpuno lomljiva ploèa, koja se o¹teæuje kada plin prelazi dopu¹teni tlak.Na¾alost, vrlo èesto je peèen jedan od ventila. Èesto je kupac ureðaja nesvjesno naplaæivao. I dva osnovna ventila poèela su se koristiti vrlo brzo, najèe¹æe podaci na suprotnim krajevima odreðenog ureðaja.Ovi ventili su rutinski ugraðeni u parne strojeve. Time je sprijeèeno potrebno poveæanje tlaka, koje je le¾alo u pogonskom mehanizmu vozila. Zaprijetio je da æe eksplodirati, a rezultat toga mo¾e biti i smrt svih putnika.Imam moguænost da zainteresiram èitatelje o sigurnosnim ventilima. Svatko tko je proèitao ovaj materijal vjerojatno veæ ima svijest o tome koliko su ovi timovi iznimno va¾ni u dana¹njem svijetu i industriji.