Opasna youtube hrana

Bez sumnje, neza¹tiæena potro¹nja na neizbje¾nom (i relativno velikom putu prolazi kroz razlièite kemijske transformacije. Njih privlaèe (te promjene prvenstveno hodanje razlièitih mikroorganizama. Ne bez znaèaja je iznimno - naravno - visina temperature. Privlaènost ovdje je i djelovanje oba enzima, kada je i jedini zrak.

Usput, zrak je sam po sebi prvi uzrok postepenog kvarenja hrane. Za¹to se to dogaða? Razlog za takav tijek je èinjenica da oksidacijski procesi - u izravnom vi¹estrukom - polako vode do posljednjeg, da hrana de facto gubi prehrambenu prednost. Gubi isti okus i - ¹to je va¾no - kvalitetu. Meðutim, to je vje¾ba da se to izbjegne. To je takozvano vakuumsko pakiranje hrane. Uèinak takvog pakiranja mo¾e iznenaditi mnoge ljude. Za¹to? Vakuumsko pakiranje znaèajno - takoðer u zaista velikom stupnju - pro¹iruje trajnost pohranjenih u ovoj vrsti prehrambenih proizvoda i mnogim jelima.

Osim toga, treba imati i èinjenicu da vakuumsko pakiranje mo¾e biti na razlièite naèine. Razgovarajmo ukratko o njima. Mo¾emo - za dobro pojednostavljenje - razlikovati tri vrste.

Prvi od njih je pakiranje s izravnom uporabom tzv vakuumske vreæice. Usmjereni su pomoæu posebnog aparata za zavarivanje ili stroja za vakuumsko pakiranje.

Drugi naèin je pakiranje pomoæu posebnih vakuumskih spremnika. Ovdje bi takoðer koristila vakuumska brtvila za hranu, jer bi to bio naèin zatvaranja ovih spremnika. Meðutim, u ovom objektu mo¾emo koristiti vi¹e, tzv ruèna pumpa.

Je nova vrsta ambala¾e za hranu, uz potporu drugih specijaliziranih i hermetièke pakiranja s potrebnim svojstvima.

Vraæajuæi se, meðutim, u sr¾ stvari, treba jasno shvatiti da vakuumsko pakiranje raznih namirnica doista mo¾e donijeti dobre rezultate u konstrukciji vidljivog, pa èak i vrlo poznatog, produljenja trajnosti hrane.

Statistike pokazuju da se - primjerice - kruh mo¾e naæi (u dobrim prosjecima do 7-8 dana ako je pakiran u vakuumu. Bez takvog paketa trajat æe dva do èetiri dana. Razlika je stoga oèita. Èaj s promjenom mo¾e se upoznati - bez gubitka savr¹enih svojstava - èak i do 12 mjeseci, ako je pakiran u vakuumu. Bez sada¹nje faze, njegova trajnost se odreðuje svaka dva ili tri mjeseca. Vakuum peèat za hranu, kada su i pojedinaèna pakiranja s takvim odredi¹tem, mo¾e biti dobra investicija.