Obuku za vatru i zaposlenike

Na svakom odabranom mjestu, mu¹karac mora dobiti odgovarajuæu obuku koja mu daje pravo na obavljanje odreðenog posla. Obuku zaposlenika obièno zaustavljaju ljudi koji trenutno planiraju odreðenu praksu u umjetnosti i znanosti, ¹to je toèno odreðeno mjesto. Obuku bi trebali provoditi struènjaci koji su posveæeni posljednjoj ulozi. Da bi trening bio uspje¹an, morate raèunati na elementarne koncepte koji se odnose na vje¾be i smisao takvog ulaganja u ljudsko biæe.

Trening zaposlenika mo¾e donijeti mnoge prednosti tvrtki. Danas se ne zna da je uèinkovit rad tvrtke prije svega talentirani i genijalni ljudi. Tvrtke koje neæe pru¾ati obuku na¹im zaposlenicima bit æe izlo¾ene gubitku dobrih gostiju i zaustavljanju razvoja tvrtke. Tvrtka mora svojim gostima ponuditi razvoj, trening se sastoji od produbljivanja znanja i onoga ¹to se u njemu nalazi uz moguænost dobivanja promocije. Da tvrtka ¾eli ostati na tr¾i¹tu mora pogledati perspektivu, postaviti razlièite likove i zadatke. Samo u sada¹njem vijeæu mo¾e biti uspje¹no.

Da bi prijevod bio djelotvoran, mora biti odabran na odgovarajuæi naèin. ©to to onda dokazuje? Tvrtka mora otvoriti i kupiti takvu razinu da je konkurencija gotovo nula. Iznad svega, postoji opasna suma samokritiènosti koja æe navesti poslodavca da uoèi njihove nedostatke, a mo¾da ih èak i minimizira. Mo¾emo upoznati tri vrste obuke koje æe zaposlenicima omoguæiti da pobolj¹aju svoje kvalifikacije. Prvi je strukovno osposobljavanje, nakon èega slijedi obuka s mekim znanjem, jednako va¾na jezièna obuka i nu¾ni dio, tj. Obuka o zdravlju i sigurnosti.