Mini blagajna

Na¹li ste blagajnu u 19. stoljeæu, James Jacob Ritty kako bi kontrolirali zaposlenike va¹ih pivnica. Imao je nekoliko prostorija u Daytonu (èak su i tamo postojali i veliki lokalni mafija, ali isti element za zasebnu prièu. Bio je aktivan èovjek, nije mu se svidio kad ga je koristio. Tko nas voli? U odreðenom trenutku, ¾arulja je zasvijetlila i on je pogledao ideju o izgradnji drugog ureðaja.

https://perlblue.eu/hr/

Ovaj ureðaj revolucionirao je trgovinu, iako prve kopije nisu bile sliène elektronièkoj blagajni - izlazile su iz sata iz ladice, a tijekom transakcije èuo se jak zvuk. Izumitelj je, nakon ¹to je patentirao ureðaj, osnovao malu tvornicu sa svojim prijateljem koji je svoje ime proslavio diljem svijeta. Iako danas malo ljudi povezuje ime Ritty u knjigama, dok je na internetskim zidovima posveæenim fiskalnim pisaèima va¾no pronaæi besplatan problem.Velika ili mala blagajna? Izbor ¾eli od va¹ih potreba!Suvremene fiskalne blagajne raèunamo na:- ECR blagajne (elektronske blagajne - nepovratne, s manje RAM-a, bez moguænosti pro¹irenja. Ogranièena RAM memorija znaèi da je ureðaj nakon nekoliko godina prikladan za suradnju, iako se manje koristi, trajat æe du¾e.- POS blagajne - tzv raèunalne blagajne - s opse¾nijim RAM-om, lako razmijenjenim temama i poveæanim sadr¾ajem.Meðu blagajnama ECR-a mo¾emo saznati:- prijenosne blagajne - praktiène i mlade blagajne elzab mini e za male investitore i za podr¹ku dogaðajima na otvorenom- blagajne s jednim sjedalom - dobre su u kioscima i trgovinama zbog svoje male velièine, s moguæno¹æu povezivanja vaga i èitaèa koda na raèunalo, uz prodaju na kuænom pragu- sustav blagajne - prikladan za veæe prodavaonice, ¹to je nada u usklaðenost s drugim terminalima za plaæanje, blagajnama i sustavom pohrane. Imaju mnogo zanimljivih znaèajki kao ¹to su plaæanje raèuna i prodaja dopuna za mobilne telefone.