Mentalni poremeaeaji tinejd era

Mentalni poremeæaj mo¾e utjecati na ¾enu svih dobi. Lijeènici su zabrinjavajuæi zbog toga ¹to im gotovo 20% djece ¹kolskog uzrasta proðe. Kako otkriti mo¾e li se va¹e dijete nositi s mentalnim poremeæajima?

Iznad ljudi morate znati da su svi poremeæaji u dojenèadi razlièitog uzrasta. Neki se èe¹æe javljaju u ranom djetinjstvu, drugi su tipièni za pred¹kolsku dob, dok se potpuno novi poremeæaji pojavljuju tek u ¹kolskom razdoblju. Razvojne abnormalnosti su vrlo dinamiène, a njihovi se simptomi rotiraju s godinama.

Anksiozni poremeæaji su vrlo neugodni, a pojavljuju se u tri sfere. Va¾an dio njih je sfera subjektivnih iskustava koja se tièe onoga ¹to dijete osjeæa u privatnom umu. Druga skupina je somatska sfera, koja se pripisuje posljednjem, ¹to dijete osjeæa u privatnom tijelu. Druge vrste bolova (npr. Trbuh ili glava, pa èak i povraæanje i nesvjestica odreðeni su za somatske simptome. Dijete se takoðer mo¾e nerado hraniti i zalijevati noæu. Posljednja sfera odnosi se na djetetovo pona¹anje i ujedinjuje se s te¹kim pona¹anjem. Dijete mo¾e zaboraviti èitati svoje vr¹njake i braniti se povuèenije.

Kada trebate otiæi kod psihijatra s va¹im djetetom? Uvjet za intervenciju struènjaka je pona¹anje djeteta koje odstupa od iznosa. Na¹ mladi psihijatar u Krakowu bavi se djecom, za koju je bolest odgovorna za promjenu u postupku. Zahvaljujuæi studiji u knjigama s djecom i velikoj kolièini empatije, konzultacije s na¹im vr¹njacima neæe biti stresno za va¹e dijete. Zahvaljujuæi kori¹tenju najnovijih tehnologija u radu s djecom, na¹ mladi psihijatar ne samo da æe dijagnosticirati problem i uèiniti sve kako bi ga brzo rije¹io, dajuæi djeci zadovoljstvo od djetinjstva.