Lijeenik blagajne

Svaki vlasnik fiskalne blagajne razumije koliko je odgovornosti stvoreno takvim ureðajem. Fiskalna blagajna elzab jota e, tj. Ureðaj koji djeluje u sustavnom evidentiranju prodaje iu raèunovodstvu za naslov riznice. Takoðer djeluje i za poduzetnike u odr¾avanju njihove uloge. Na ¹to mo¾e raèunati takva pomoæ?

Pogledajmo to na primjeru tako va¾nog dokumenta, koji je dnevno izvje¹æe.Dnevna izvje¹æa iz financijskog ureda jedna su od najva¾nijih stvari koja se ispituje u sluèaju revizije. Ljudi imaju du¾nost zahtijevati njihovo predstavljanje, a poduzetnik koji nema takva izvje¹æa - nametnuti veliku novèanu kaznu. Za¹to je dnevno izvje¹æe va¾no? Odgovor je daleko od jednostavnog - ovaj materijal je najprikladniji sa¾etak cijelog dana prodaje. Poduzetnik mora ispuniti takvo izvje¹æe na dan prodaje. Buduæi da se sljedeæeg dana poène prodavati od poèetka, ovo se izvje¹æe naziva i izvje¹æem o poni¹tavanju. Va¾no pitanje je stoga da bez pripreme takvog opisa, koji je sa¾etak dana prodaje, ne mo¾ete poèeti prodavati sljedeæi dan. Teoretski, to je prilièno te¹ko za prodavaèe, ali vrijedi pogledati pomoæ koja proizlazi iz potrebe izrade i voðenja dnevnih izvje¹æa iz blagajne. Meðutim, oni su vrijedan izvor mnogih va¾nih podataka, ne samo za kontrolore iz Porezne uprave, nego i za prodavatelja. Analiza takvih opisa mo¾e podr¾ati sume za pitanja vezana za posljednje, koje proizvode najbolje prodaju i u kojim danima ili satima mo¾ete oèekivati najsna¾nije poteze. Postoje isti iznimno pravovremeni podaci za one poduzetnike koji trebaju nastaviti na¹u ulogu ili privuæi kupce novim moguænostima. Ako ¾ele biti privlaèni kupcima, vrijedi upoznati njihove navike i sklonosti. ©to vi¹e informacija o aktualnoj temi, to je bolja borba za klijenta. Neprimjetna dnevna izvje¹æa stoga su svakako vrijedna potpora svakom poduzetniku koji nastoji izvuæi najvi¹e iz izvora informacija koje mu financijske blagajne donose.Onaj u kojem æe poduzetnik koristiti metodu dnevnog izvje¹æa bitan je utjecaj na potonje, kao prikladan dokument za obranu takvog izvje¹æa. Mnogo toga ovisi o kreativnosti prodavaèa, koji se - na¾alost - preèesto nalaze kako bi izveli takve izvje¹taje, ali iu potpunosti sa sadr¾ajem moguæe kontrole.