Kuhanje na papiru

Tumaèenje omoguæuje komunikaciju izmeðu sugovornika koji ogla¹avaju na dva razlièita jezika preporuèenih dr¾ava u sluèaju kada osoba koristi znakovni jezik. Sama aktivnost koja se naziva tumaèenje znaèi govoriti isto znaèenje meðu ljudima koji rade u drugim jezicima, a svrha te energije je komunikacija i prijenos informacija. Tumaèenje, za razliku od prijevoda, dogaða se u sada¹njem razdoblju, ¹to znaèi da prijevod izraza uvijek se provodi redovito. Postoji vi¹e naèina interpretacije, a simultano i konsekutivno prevoðenje je najbli¾e i redovito povezano. Simultano prevoðenje koristi se na svjetskim konferencijama na kojima govor stranih gostiju odreðuju struènjaci koji slu¹aju govore kroz slu¹alice u zvuèno izoliranim govornicama.

https://neoproduct.eu/hr/spartanol-ucinkovit-nacin-pretvaranja-masnoce-u-misicnu-masu/Spartanol Učinkovit način pretvaranja masnoće u mišićnu masu

Istovremenost tih prijevoda raèuna se na simultano prevoðenje sa sluha, gdje se ciljna poruka javlja nakon slu¹anja stila izlaza. Slu¾be konsekutivnog prevoðenja rade s promjenom situacije kada tumaè poèinje tumaèiti i prevoditi tek nakon ¹to govornik govori. Obièno konsekutivni tumaè gostiju u okru¾enju sugovornika dok slu¹a govornika i ostvaruje bilje¹ke, a kasnije odr¾ava govor u stilu meta koji imitira najvernije stilistike izvorne izjave. Svaka od navedenih tehnika prevoðenja stvara izravne odluke i prednosti, tako da je nemoguæe izrièito navesti moæ bilo koje od njih. Oèigledno, postoje i novi oblici tumaèenja (npr. ©aputanje prijevoda, prijevod kazne po jelu ili vidik, koji su vi¹e neovisni i ne zahtijevaju toliko interesa kao gore navedene tehnike, te se stoga koriste tijekom neformalnih sastanaka.