Konzultacije s lijeenikom

Denta Seal

U bliskom ¾ivotu daju se razlièiti oblici. Ponekad nas neki od njih mogu preplaviti ili natjerati da uni¹timo inicijative. Meðutim, mi sami ne mo¾emo objektivno gledati na poljske probleme sami. I mo¾emo se naæi u obliku u kojem ne mo¾emo razgovarati s poznatom osobom i osobom koja se boji ili jednostavno tra¾iti savjet.Ne moramo se nositi s vlastitim problemima - jasno je da svima nama treba pomoæ, podr¹ka ili zdrav put. Ako ste zabrinuti za probleme, vrijedi iæi kod psihologa koji æe nam pomoæi. Ponekad je jedna konzultacija dovoljna za povratak osjeæaja dobrobiti. Meðutim, dogodit æe se da æe na¹ problem biti iznimno te¾ak, a usamljenom æe biti potrebno vi¹e posla kako bi ga rije¹io. Tada nam psiholog mo¾e ponuditi psihoterapiju, koja æe nas provesti kroz te¹ko razdoblje u akciji i pomoæi nam da povratimo psiholo¹ku ravnote¾u.Moramo odgovoriti na test - kako odabrati psihologa?Na poèetku, mo¾emo pitati one koji su nam bliski ako im netko drugi vjeruje. Ako ne pronaðemo lijeènika po naredbi, mo¾emo uspje¹no tra¾iti savjet na internetu. Postoje mjesta koja uzrokuju rangiranje lijeènika u odreðenoj industriji i omoguæuju pacijentima da donesu odluku o odreðenom struènjaku. Mo¾emo ga koristiti u odabiru lijeènika koji æe udovoljiti va¹im zahtjevima.Trebali bismo, ali moramo imati ono ¹to ne mo¾emo povezati, veæ samo mi¹ljenja drugih ljudi. Kao krajnje rje¹enje, to je da se va¹i subjektivni osjeæaji nalaze na vodeæem mjestu - u zemlji koju ¾elimo provesti u lijeènièkoj ordinaciji, a jo¹ uvijek podijeliti s njim poznate toèke i osjeæaje. Psiholog mora uzbuditi na¹u sigurnost - dobro i specijalizirati se u interesu koji mu donosimo. Neki lijeènici mogu stvoriti veæi dojam na odreðenom podruèju, pa je vrijedno obratiti pozornost na struènost struènjaka. Svakako æemo pronaæi informacije o njima na spomenutoj ljestvici ili na jednoj web stranici lijeènika.