Internet i prikupljanje podataka

Moguæe je biti otvoren, da kad napravi¹ krevet - tako æe¹ spavati. Uvoðenje reda u privatne ideje je nu¾no, da ¾elimo raditi odluèno u bilo kojem podruèju. Sustav mrp dolazi ovdje s velikom pa¾njom. "Dr¾ite glavu na vratu i cijela æe stvar raditi kao sat", govorio je urar. I to je najjednostavnija definicija mrp sustava. Razmi¹ljanje je najva¾nija stvar ovdje.

Pohrana podatakaPohranjivanjem informacija kao ¹to su stanje robe, potra¾nja za proizvodima, ¹to èini i ¹to æe se proizvesti, omoguæit æemo bolji rad u na¹em domu ili kuæanstvu. Koje druge pomoæi mo¾ete dati mrp? Va¹ æe starac biti sretan, jer æe sve iæi daleko (bez obzira na industriju, agencija pobolj¹ava aktivnosti. A kako ¹ef ima dobro stanje, mo¾ete zatra¾iti povi¹icu kao dokaz. Iste prednosti. Nemojmo se zavaravati, nitko ne voli bacati novac.

https://star-dt.eu/hr/

Planiranje potra¾njeJesam li spomenuo da mogu ovdje zadr¾ati planiranje potra¾nje? Ako mislite toèno ¹to pi¹ete za veèeru, za koliko glava i ¹to dr¾ite u fri¾ideru - znate koliko æete proizvoda kupiti, u koje æete vrijeme provesti kuhanje ili u koje vrijeme zapoèeti sve kako bi bili èisti kada gosti doðu. U vrijednosti, MRP sustav nije ni¹ta drugo nego pametno izdanje onoga ¹to posjedujem u onome ¹to sam izabrao da imam i ono ¹to trebam uèiniti / pobijediti da bih postigao ono ¹to ¾elim. Ravno kao salto na kraju. Za jednostavan. Nema zastra¹ivanja. A za¹to bez? ©etaè po ¾ici pogre¹no je analizirao vlastite potrebe. Upravo smo dokazali da sustav mrp mo¾e spasiti ¾ivote. Trebate li bolju poruku? Ne mislim ... Mislim, meðutim, da mnogo razlièitih, dodatnih prednosti donosi s vama planiranje materijalnog planiranja (u MRP planu. Nema nièeg èudnog za razmi¹ljanje! Za akciju!