Ginekolog ancut

Kolposkop je va¾an ureðaj u djelovanju ginekologa, stoga prije kupnje treba obaviti profesionalno izviðanje. Prilikom odabira optièkog ureðaja za ovaj model, obratite pa¾nju na stupanj èimbenika, èiji tro¹kovi nipo¹to nisu najva¾niji faktor. Meðutim, treba imati na umu da niska cijena kolposkopa mo¾e ukazivati na lo¹u kvalitetu, ¹to se odra¾ava u lo¹im kvalitetama, ¹to se odra¾ava u skupinama slika koje su pejorativno , nestabilnost pantografa i nedostatak softvera za toènu procjenu prikupljenog vizualnog materijala.

https://neoproduct.eu/hr/vivese-senso-duo-shampoo-ucinkovito-rjesenje-problema-gubitka-kose/Vivese Senso Duo Shampoo Učinkovito rješenje problema gubitka kose

Kvaliteta slike trebala bi biti va¾an kriterij jer danas parametri optièkog sustava imaju najveæu vrijednost pri kupnji kolposkopa. Vrijedi zanimati mjesto proizvodnje leæa iz odreðenog modela kolposkopa i pogledati ima li optièki sustav nekoliko naèina zumiranja, te koliko je ¹irok raspon fokusiranja, tj. Fokusiranje slike. Toènost kolposkopa je takoðer posebno praktièan element, zbog èega se pantografski nosaè mora osigurati slobodnim, ali i jednostavnim kretanjem u bilo kojem podruèju. Pravilno izbalansirana ruka pantografa i upotreba kvalitetnih pneumatskih aktuatora su druge va¾ne znaèajke odgovarajuæe opreme.

©to se kolposkopske ¾arulje tièe, tipiène ¾arulje sa ¾arnom niti su veæ postale anahronistiène, ali su i dalje va¾ne maksimalna snaga svjetlosti i ponuda njezine regulacije. Moderne LED diode imaju lo¹ije energetske zahtjeve, ¹to produljuje vijek trajanja ¾arulje i uklanja opasnost od zagrijavanja ispitnog polja. Meðutim, najva¾niji aspekt pri nabavi kolposkopa je ergonomija proizvoda, jer zbog specifiènosti ginekologa, sve funkcije dotiènog optièkog ureðaja trebaju biti jednostrane.