Financijsko poravnanje naknada zaposlenima kao dio interventnog rada primjer

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, koje su stupile na snagu 1. sijeènja 2015., registarske blagajne èinile su obveznim elementom koji je èinio osnovu za namirenje poslova. Meðutim, ne mora svaka ¾ena koja pokreæe ekonomsku kampanju biti tolika.

Odbacivanje obveze raspolaganja blagajnomRegistarske blagajne nisu neophodne za uspjeh ljudi èije godi¹nje kupnje ne prelaze 20.000 zlota, dok se obveza da imaju registar blagajne primjenjuju samo na tvrtke koje ka¾u da se prodaja odnosi na financijske osobe i poljoprivrednike. Istodobno, dru¹tva koja su svrha voðenja nagodbi uz kori¹tenje blagajne moraju registrirati svaku transakciju koja se dogodila nakon kupnje blagajne. S druge strane, tvrtke koje su tijekom godine prema¹ile kupnju u iznosu od 20 tisuæa zlota, trebale bi poèeti bilje¾iti prihode koristeæi blagajnu nakon 2 mjeseca raèunajuæi od dana kada su prekoraèile navedeno ogranièenje. Financijski sindikati ne moraju i imaju poduzeæa koja pru¾aju obrazovne, financijske, osiguravajuæe i telekomunikacijske usluge.Olak¹anje za kupnju gotovineKupnja blagajne je nekoliko stotina zlota, meðutim, poduzetnik koji kupi blagajnu mo¾e se osloniti na povrat u iznosu do 90% od kupovne vrijednosti, odbitak ne mo¾e prema¹iti 700 zlota. Da bi poduzeo takav odbitak, poduzetnik koji je kupio blagajnu du¾an je u svom poreznom uredu dostaviti pisane informacije o kori¹tenju blagajne prije poèetka kori¹tenja, s odreðenim mjestom blagajne s kupovnom ispravom i potvrdom o usklaðenosti sa zahtjevima za ureðaje za bilje¾enje zajedno s poreznim zakonom o PDV-u. Meðutim, olak¹anje za kupnju blagajne mo¾e se izgubiti kada se blagajna ne servisira. Uz Zakon, ureðaji koji registriraju prodaju moraju se servisirati najmanje jednom u svakih 25 mjeseci u posebnim uslugama.Imati blagajnu povezano je s obvezom èuvanja kopija izdanih potvrda (za 2 godine i dnevnih, tjednih i mjeseènih izvje¹æa (za 5 godina od kraja obraèunske godine u kojoj su dane. Naravno, blagajnik mora izdati originalne raèune kupcima.