Fenix 3 softver

Na poèetku, prije dono¹enja odluke o kupnji bilo kojeg softvera za ime ili tvrtku, trebali biste usvojiti njegovu demo verziju i upoznati se s njezinim moguænostima i funkcionalnostima. Program vjerojatno ne postoji jer je previ¹e va¾an za kori¹tenje, konfiguriranje i instaliranje za potencijalne kupce.

To æe zahtijevati dodatnu, ponekad skupu, obuku i njezinu provedbu u ime. Pogotovo ¹to su na trgu jeftini sustavi sa svijetlim i izuzetno praktiènim suèeljem.Skladi¹ni program ne mora biti skup, ali bi ga trebalo kupiti na temelju fakture PDV-a od strane postojeæeg poduzeæa. Previ¹e jeftina cijena i mala kolièina dostupnih podataka o njemu na internetu mogu ukazivati na to da on postaje neprovjeren. Takoðer treba imati na umu da su neka a¾uriranja softvera dodatno plaæena i dugotrajna. Èesto je njihova samostalna izgradnja takoðer te¹ka za klijenta. Osim ako je tvrtka kupila licencu za pretplatu (npr. Mjeseèno, a¾uriranja su besplatna.Proizvoðaè treba redovito a¾urirati dobar program skladi¹ta. Zahvaljujuæi tome vjerojatno uspje¹no ide na suvremene alate i operativne sustave. Osim toga, smatra se da se zakonska regulativa stalno mijenja (npr. Novi zakoni. A¾uriranja su dodatni tro¹ak softvera, u uspjehu kada kupimo cijeli program. U posebnim sustavima oni se smje¹taju u automatski sustav.Va¾no pitanje pri odabiru skladi¹nog programa za tvrtku ili poduzeæe je tehnièka podr¹ka. Zahvaljujuæi novim alatima udaljenih stvari na radnoj povr¹ini (npr. TeamViewer, kupci mogu doæi do bliskog i èitljivog rje¹enja kako bi se obratili odjelu za tehnièku podr¹ku putem Interneta. Konzultantu treba dati zaporku i broj kupca. Ovim rje¹enjem mo¾ete brzo rije¹iti sve nedoumice o problemu postojanja softvera i postiæi potpunu uslugu u ovom podruèju.