Farex blagajnu

Blagajna nije ni¹ta drugo nego elektronièki ureðaj èiji je prioritet registracija prometa i iznos poreza koji se plaæa iz maloprodaje. Praæenje prihoda putem blagajne (fiskalne u pravilu su poduzetnici koji prodaju robu / usluge za rad pojedinaca koji ne posluju. Meðutim, postoji katalog fotografija iz primjene blagajne.

Radi se prvenstveno o poreznim obveznicima èiji povratak iz po¹iljke (u sudu na fizièke glave nije prelazio iznos od dvadeset tisuæa zlota u prethodnoj poreznoj godini. Put treba uvijek imati èinjenicu da postoje odreðene aktivnosti koje se uvijek moraju evidentirati u blagajni, bez navoðenja iznosa prometa. To se prvenstveno odnosi na opskrbu UNP-a, dijelova motora, dijelova prikolica / poluprikolica, radio / televizijske opreme, usluga prijevoza putnika, prijevoza putnika, njihove prtljage, poreznih savjeta, pravnih usluga i mase drugih.Prije nego ¹to kupite blagajnu, morate se pobrinuti da posao o kojem govorimo zahtijeva plaæanje blagajnom. Ne ¾elimo biti u formi kada prodajemo artikle i pru¾amo usluge tvrtkama ili organizacijama, dru¹tvenim i lokalnim vlastima. U sluèaju bilo kakvih nedoumica, kvalificirano osoblje æe savjetovati i objasniti propise koji se odnose na obveznu blagajnu.

Va¾no je napomenuti da, na primjer, radionice za automobile ne moraju biti opremljene fiskalnim iznosima u poziciji da ih proizvodi u automobilu obraðuju. Za¹to? Zbog toga oni samo pru¾aju uslugu u dotiènoj situaciji i ne prodaju robu. Meðutim, ako se predstavimo da moramo kupiti fiskalnu blagajnu, to je te¾ak izbor jer na tr¾i¹tu postoji mnogo vrsta. Prilikom kupnje potrebno je obratiti pa¾nju na to je li proizvoðaè ureðaja odluka ministra financija, izjavljujuæi da vrsta blagajne zadovoljava tehnièke uvjete i prava, koja je potrebna za kori¹tenje olak¹ice za kupnju blagajne.Ako smo kupili blagajnu, moramo istovremeno razmi¹ljati o njezinoj fiskalizaciji. U roku od 7 dana od trenutka provedbe razmatranog rada, na sliènom tisku treba spomenuti i ostvarenje njegovog imenovanja u poreznom uredu. Treba imati na umu da nepropisno snimanje mo¾e rezultirati gubitkom olak¹anja, gubitkom od 30% ulaznog poreza na kupnju u kombinaciji s prodajom registriranom u uredu - do trenutka registracije, kazneno-fiskalnih sankcija.Blagajnu mo¾ete koristiti za kupnju blagajne. To je 90% neto cijene (bez PDV-a, ne vi¹e od 700 PLN za bilo koju blagajnu na poèetku registracije. PDV koji se obraèunava iz trenutne fakture mo¾e se odbiti.