Evidencija prodaje online trgovine

S dolaskom 2013. uvedena je obveza evidentiranja prodaje putem blagajni. Odredbe Zakona odnose se na poduzetnike koji nude usluge i prodaju proizvode, ne ukljuèujuæi poljoprivrednike. Veæina poslovnih subjekata (kao ¹to je frizer, lijeènik ili mehanièar imaju obvezu instalirati i koristiti registarske blagajne u projektu prodaje rekorda.

Za vjenèanje ovaj ne zapoèinje odmah svaki poduzetnik koji vjerojatno ne prelazi granicu prodaje za fizièke osobe, ¹to je u posljednjem zakonu ojaèano na razini od 20.000 poljskih zlota. Isto tako, bez navoðenja trenutne situacije, ostaje èinjenica da poduzetnik tek zapoèinje posao ili veæ 10 godina vodi ovaj posao. Nakon prekoraèenja zakonskog iznosa, poduzetnik je, pod prijetnjom kazne i sankcija, odgovoran za evidentiranje prodaje putem blagajne ili blagajne.

Mnogi investitori i ¾ele biti poduzetnici boje se kupnje blagajne. Ova je tema tragièna i, prema narodnom mi¹ljenju, namjera je da se dr¾avni organi osposobe za grupu poduzeæa iz koje ovisi i dr¾avni proraèun. Situacija je izravno suprotna, jer financijska blagajna u postupku mo¾e dovesti do pobolj¹anja kvalitete i smanjenja broja radnih mjesta. Prije kupnje na¹e prve blagajne, vrijedi znati o novim vrstama i njihovim cijenama (npr. Unosom lozinke za tra¾ilicu "cijene blagajne", jer æe, ovisno o poslu, svaki investitor tra¾iti druge funkcije.

Prije nego ¹to napravimo kupnju blagajne, da imam evidenciju u blagajni, ona u poèetnoj godini poslovanja sudjeluje vrlo precizno kako bi vodila evidenciju o prodaji robe i pomoæi situaciji privatnih subjekata. , Takoðer treba imati u vidu da su potpuno novi nacrti za izradu raèuna za fizièke osobe i potpuno strani u sluèajevima kada se prodaja ne fakturira. Najva¾nija uloga je da dolazni transferi jasno naznaèuju ono ¹to ka¾u dodavanjem raèuna ili broja naloga, kao i precizan opis pru¾ene usluge ili proizvoda.