Eu direktiva o medu

ATEX direktiva u poljskom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Svodi se na proizvode namijenjene proizvodnji na povr¹inama koje su izlo¾ene riziku od eksplozije. Predmetni proizvodi moraju udovoljavati strogim zahtjevima koji se kombiniraju ne samo sa sigurno¹æu nego is zdravstvenom skrbi. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Naèelo odredbi dotiènog normativnog akta, razina sigurnosti, kao i one koje se odnose na trenutaène postupke ocjenjivanja, u velikoj mjeri ovise o stupnju ugro¾enosti okoli¹a u kojem æe se igrati odreðena oprema.ATEX direktiva postavlja stroge zahtjeve koje proizvod mora uèiniti kako bi se mogao koristiti u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Meðutim, koja je to zona? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji znaèajna prijetnja eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

https://ecuproduct.com/hr/money-amulet-najbolji-nacin-privlacenja-bogatstva-i-zivotne-srece/Money Amulet Najbolji način privlačenja bogatstva i životne sreće

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na dijelove. Dva su od njih. Osnovna klasa donosi ureðaje koji su vezani u podzemlje rudnika i na povr¹inama koje mogu biti ugro¾ene metanom. Druga se skupina koristi za ureðaje koji se okreæu u atipiènim mjestima, ali kojima prijeti eksplozivna atmosfera.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni opæi zahtjevi za cjelokupne ureðaje koji djeluju u podruèjima eksplozije metana / ugljene pra¹ine. I vi¹e zajednièkih zahtjeva mo¾e se otkriti u usklaðenim standardima.

Treba napomenuti da jela prihvaæena za praksu u podruèjima s rizikom od eksplozije trebaju biti oznaèena oznakom CE. Nakon oznake treba slijediti identifikacijski broj prijavljenog tijela, koji bi trebao biti velik, vidljiv, sna¾an i jednostavan.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli kontrolni organizam ili pojedinaèni izvor u smislu osiguranja suradnje s trenutnim dizajnom i zahtjevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe trenutna direktiva biti zamijenjena novom ATEX Direktivom 2014/34 / EU od 20. travnja 2016. godine.