Engleska blagajna

Blagajne su profesionalni i nerazdvojni dio trgovina u matiènom svijetu. Njih susreæemo u bilo kojem poduzeæu koje pru¾a usluge privatnim osobama ili onima koji s njima obavljaju komercijalne transakcije. Postoji, naravno, nekoliko manjih iznimaka od ove istine. Stavka meðu njima je kada se cjelokupna uplata vr¹i bez gotovine. Drugim rijeèima, prijenos se prenosi putem interneta, meðutim, nema fizièkog novca u cijeloj uplati. Meðutim, cijela registracija kupnje mora biti zabilje¾ena na fiskalnom ureðaju.

Iako se fiskalne blagajne mogu, naravno, pojaviti same od sebe, èesto postoje vanjski ureðaji koji u trgovinu uvode nove prijedloge. O kakvoj vrsti opreme govorimo?

Fiskalni pisaèNa poèetku æemo se zainteresirati za fiskalni pisaè. Toènije, nije dio grupe, koja je poseban pribor za blagajnu. To je zapravo zamjena, vrsta zamjenskog stroja, koji se obièno tro¹i kada je iznimno ugodna, nego ¹to bi bila fiskalna blagajna. Redovito idemo u razlièite trgovine, ¹to vi¹e potvrðujemo da planira mnogo prednosti koje blagajna nema. Meðutim, treba napomenuti da je ona u odreðenoj vrsti ni¾a od nje. Naime, nije vjerojatno da æe se koristiti ako veæ nije spojen na raèunalo. Jednostavni fiskalni pisaèi su u dugim komercijalnim mre¾ama i ljekarnama ili na mjestima gdje se pojavljuje ¹irok raspon robe. Cijena fiskalnog pisaèa u poslovanju poèinje od tisuæu zlota.

EcoSlim EcoSlim -

Elektriène vageIdemo sada na interijer, ili na opis nekih dodatnih alata za blagajne. Piæa iz najèe¹æe viðenih i èesto kori¹tenih elektronskih vaga. Oni se uzimaju na mjestima gdje se proizvodi isporuèuju za èvrstoæu, a vrijednost ovisi o te¾ini. Kao primjer, mo¾ete hrabro dati zaèinima trgovine za vrijednost, povræe ili voæe. Èesto se jo¹ uvijek dobivaju u supermarketima, ali sve èe¹æe susreæemo odreðeni trend u takvim stanovima. Naime, mu¹karac je jo¹ vjerojatnije da æe svoj proizvod sam vagati i odnijeti ga u d¾epove s veæ postavljenom cijenom. Meðutim, u ovom obliku te¾ina Interneta nije opcija blagajne.

Èitaè kodaProvjerite cijenu je jo¹ jedan koristan alat. Omoguæuje korisniku da se upozna s cijenom proizvoda koji je odabrao, bez potrebe da mu preda glavnu blagajnu. To uvelike poveæava udobnost kupovine i pobolj¹ava komunikaciju s mu¹karcem.